Проект

Проект „Туристически скаути без граници”

„Туристически скаути без граници“ е новият проект на NaturFreunde Landesverband Berlin e.V., който стартира от началото на 2020 г. Проектът е насочен към необходимостта от създаване на благоприятни условия за интеграция на младите български мигранти в Германия. Проектът цели да насърчи уважението, толерантността и разбирателството между младежите, мигрирали от България и младежите с и без миграционен произход, родени в Германия. Целта е намаляване на дискриминацията и предразсъдъците спрямо българските мигранти. В същото време проектът има за цел да помогне на младите хора от различни български общности да опознаят взаимните си предразсъдъци и дискриминационно третиране и да разработят стратегии за преодоляване на тези предразсъдъци.

Целите на проекта включват:  

 • премахване на предразсъдъците сред българските мигранти и хората с или без миграционен произход, живеещи в Берлин или Германия, и по този начин борба срещу дискриминацията, расизма, антициганизма и антисемитизма;
 • Насърчаване на признаването и приемането на културното многообразие и плуралистичното общество;;
 • Насърчаване на взаимното разбирателство и уважение между хората с или без миграционен произход, живеещи в Германия и тези, мигрирали от България;
 • Преодоляване на негативните нагласи и предразсъдъци спрямо българската общност;
 • Насърчаване на преодоляването на предразсъдъците и изключването в самата българска общност;
 • Подпомагане на интеграцията на българските мигранти в новата им жизнена среда

Im Rahmen des Projekts kommen aus Bulgarien zugewanderte junge Erwachsene und in Deutschland geborene junge Erwachsene mit und ohne Migrationshintergrund in der Altersgruppe von 19 bis 35 Jahre zusammen, damit sie gemeinschaftlich ein Konzept für sechs geschichtliche und kulturelle Bildungstouren selbstständig entwickeln und umsetzen.  

По време на проекта младите хора с и без миграционен произход ще бъдат обучени за туристически скаути, които убедено да действат срещу предразсъдъците, дискриминационното отношение, антисемитските и антициганските лозунги.

Участниците трябва също да допринесат техните възприятия да окажат въздействие в българското и немското общество, като дадат своя принос за положителна промяна на обществения климат спрямо българските мигранти, както и спрямо малцинствените групи в самото българско общество.

Чрез обучението на туристическите скаути също така на младежите и възрастните ще бъдат показани пътищата за интегриране и сътрудничество в неправителствените и обществените организации и структури, като чрез интензивното сътрудничество с другите образователни институции и структури ще се улесни установяването на контакти.


Тематични комплекси  

Екскурзиите ще бъдат разработени в 5 тематични комплекса, а именно:  

 • Еврейската история и култура преди, по време и след Втората Световна война в Германия и България
 • Историята и културата на синти и ромите в Германия, както и на ромската общност в България 
 • Историята и културата на турското малцинство в Германия и България
 • ЛГБТ движението в Германия и България
 • По следите на българската история и култура в Берлин 

Конкретните тематични акценти ще бъдат определяни самостоятелно от участниците. Образователните екскурзии ще бъдат разработени така, че да се занимават с немската история и култура, като посочват общите моменти и приликите с българската история и култура. Запознаването с българската и немската култура в атмосфера на сътрудничество, разработването на паралелни процеси и тенденции и самостоятелното творческо приложение на резултатите от съвместната работа в образователни екскурзии трябва да насърчи взаимното уважение, толерантност и разбирателство между участниците един към друг. По този начин трябва да бъдат засилени чувствителността към предразсъдъците, дискриминацията, расизма, антисемитизма, антициганизма и хомофобията. Чрез съвместната работа при разработването на образователните екскурзии сред участниците ще се насърчава и поставянето под въпрос на съществуващите стереотипни образи и предразсъдъци, ще се подкрепя междукултурния обмен и взаимното опознаване. Чрез запознаването със съответната друга история и култура трябва да се насърчи взаимното разбирателство и уважение между българските мигранти и хората, живеещи в Германия. Занимаването със собствената история и култура ще даде възможност на българските мигранти да се докоснат до немската история и култура и ще им помогне да опознаят новата си среда, както и да поставят под въпрос собствените си предразсъдъци.

Публикации

В този раздел ще намерите публикациите по проекта „Туристически скаути без граници” на NaturFreunde Landesverband Berlin e.V.

Ще се радваме да ви включим в нашия списък за известяване за публикации. Обадете ни се или изпратете имейл