Проект

Проект „Туристически скаути без граници”

„Туристически скаути без граници“ е новият проект на NaturFreunde Landesverband Berlin e.V., който стартира от началото на 2020 г. Проектът е насочен към необходимостта от създаване на благоприятни условия за интеграция на младите български мигранти в Германия. Проектът цели да насърчи уважението, толерантността и разбирателството между младежите, мигрирали от България и младежите с и без миграционен произход, родени в Германия. Целта е намаляване на дискриминацията и предразсъдъците спрямо българските мигранти. В същото време проектът има за цел да помогне на младите хора от различни български общности да опознаят взаимните си предразсъдъци и дискриминационно третиране и да разработят стратегии за преодоляване на тези предразсъдъци.

Целите на проекта включват:  

 • премахване на предразсъдъците сред българските мигранти и хората с или без миграционен произход, живеещи в Берлин или Германия, и по този начин борба срещу дискриминацията, расизма, антициганизма и антисемитизма;
 • Насърчаване на признаването и приемането на културното многообразие и плуралистичното общество;;
 • Насърчаване на взаимното разбирателство и уважение между хората с или без миграционен произход, живеещи в Германия и тези, мигрирали от България;
 • Преодоляване на негативните нагласи и предразсъдъци спрямо българската общност;
 • Насърчаване на преодоляването на предразсъдъците и изключването в самата българска общност;
 • Подпомагане на интеграцията на българските мигранти в новата им жизнена среда

В рамките на проекта младите български мигранти и младежите с и без миграционен произход, родени в Германия, във възрастова група от 19 до 35 години, ще се обединят, за да разработят и осъществят съвместно концепция за шест исторически и културно-образователни екскурзии.

По време на проекта младите хора с и без миграционен произход ще бъдат обучени за туристически скаути, които убедено да действат срещу предразсъдъците, дискриминационното отношение, антисемитските и антициганските лозунги.

Участниците трябва също да допринесат техните възприятия да окажат въздействие в българското и немското общество, като дадат своя принос за положителна промяна на обществения климат спрямо българските мигранти, както и спрямо малцинствените групи в самото българско общество.

Чрез обучението на туристическите скаути също така на младежите и възрастните ще бъдат показани пътищата за интегриране и сътрудничество в неправителствените и обществените организации и структури, като чрез интензивното сътрудничество с другите образователни институции и структури ще се улесни установяването на контакти.


Тематични комплекси  

Екскурзиите ще бъдат разработени в 5 тематични комплекса, а именно:  

 • Еврейската история и култура преди, по време и след Втората Световна война в Германия и България
 • Историята и културата на синти и ромите в Германия, както и на ромската общност в България 
 • Историята и културата на турското малцинство в Германия и България
 • ЛГБТ движението в Германия и България
 • По следите на българската история и култура в Берлин 

Конкретните тематични акценти ще бъдат определяни самостоятелно от участниците. Образователните екскурзии ще бъдат разработени така, че да се занимават с немската история и култура, като посочват общите моменти и приликите с българската история и култура. Запознаването с българската и немската култура в атмосфера на сътрудничество, разработването на паралелни процеси и тенденции и самостоятелното творческо приложение на резултатите от съвместната работа в образователни екскурзии трябва да насърчи взаимното уважение, толерантност и разбирателство между участниците един към друг. По този начин трябва да бъдат засилени чувствителността към предразсъдъците, дискриминацията, расизма, антисемитизма, антициганизма и хомофобията. Чрез съвместната работа при разработването на образователните екскурзии сред участниците ще се насърчава и поставянето под въпрос на съществуващите стереотипни образи и предразсъдъци, ще се подкрепя междукултурния обмен и взаимното опознаване. Чрез запознаването със съответната друга история и култура трябва да се насърчи взаимното разбирателство и уважение между българските мигранти и хората, живеещи в Германия. Занимаването със собствената история и култура ще даде възможност на българските мигранти да се докоснат до немската история и култура и ще им помогне да опознаят новата си среда, както и да поставят под въпрос собствените си предразсъдъци.

Публикации

В този раздел ще намерите публикациите по проекта „Туристически скаути без граници” на NaturFreunde Landesverband Berlin e.V.

Ще се радваме да ви включим в нашия списък за известяване за публикации. Обадете ни се или изпратете имейл